" a fatherless to the Father "

아빠가 없는 자에게 하나님을!

갤러리

YES Daddy는 아동복지시설로서 진정한 영적 부모를 찾아주게하는 비영리 기관입니다.

게시글 검색
2017.04.01 천년의 숲 비자림
예스대디 27.100.224.41
2017-04-25 11:53:28

KakaoTalk_20170424_122010921.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122012381.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122013842.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122016752.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122106523.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122108596.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122109955.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122110699.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122111134.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122111770.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122213433.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122215467.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122220920.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122221424.jpg

 

KakaoTalk_20170424_122221512.jpg

 

댓글[0]

열기 닫기

공지&소식

YESDaddy 예스대디

상단으로 바로가기