" a fatherless to the Father "

아빠가 없는 자에게 하나님을!

갤러리

YES Daddy는 아동복지시설로서 진정한 영적 부모를 찾아주게하는 비영리 기관입니다.

게시글 검색
2017.04.22 큰엉(한반도)
예스대디 27.100.224.41
2017-04-29 11:56:28

KakaoTalk_20170422_133824617.jpg

 

KakaoTalk_20170422_133826921.jpg

 

KakaoTalk_20170422_133833729.jpg

 

KakaoTalk_20170422_134128355.jpg

 

KakaoTalk_20170422_135338306.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140651275.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140655113.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140659383.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140701274.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140724045.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140731329.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140742769.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140756114.jpg

 

KakaoTalk_20170422_140808623.jpg

 

KakaoTalk_20170422_142220714.jpg

 

KakaoTalk_20170422_150401351.jpg

 

댓글[0]

열기 닫기

공지&소식

YESDaddy 예스대디

상단으로 바로가기